VEDTÆGTER

Netværkshuset

NETVÆRKhusets VEDTÆGTER

Netværkshusets vedtægter er udført af bestyrelsen og tages op til hvert årsmøde.

§ 1. Navn

Foreningens navn er Netværkshuset i Gentofte Kommune – en del af DRC Dansk Flygtningehjælp.

§ 2. Formål.
Stk. 1.
Netværkshusets opgave er at være formidler mellem flygtningene og deres kultur og det danske
samfund og den danske kultur.
Stk. 2.
Netværkshuset tilbyder sprogtræning/lektiehjælp, gensidige familiebesøg, kontakt til myndigheder og
institutioner, oplysning om fritidsaktiviteter, ture til natur og kultur, foredrag og samtaler om aktuelle
emner, fester og tværkulturelle arrangementer.
Stk. 3.
Netværkshuset arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål og på grundlag af en
samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp. Netværkshuset samarbejder med Gentofte Kommune og
de institutioner i kommunen, der er relevante. Netværkshuset kan samarbejde med andre
netværksgrupper, der yder frivilligt arbejde.
Stk. 4.
Netværkshuset er uafhængigt af partipolitik og religiøse retninger.
Stk. 5.
Netværkshuset ledes af en bestyrelse, der vælges på årsmødet.

§ 3. Medlemskab.
Stk. 1.
Som medlem kan optages enhver person, der tilslutter sig Netværkshusets formål, deltager i dets arbejde
og betaler kontingent. Kommende medlemmer introduceres inden optagelse i foreningen til
Netværkshusets formål og arbejde.
Hver gang et medlemskab fornyes, angiver medlemmet, hvilken type indsats hun/han vil kunne yde i forhold til flygtningene.

Stk. 2
Et medlem ekskluderes af Netværkshuset, hvis vedkommende handler imod dets formål og
retningslinjer på en sådan måde, at det kan skade tilliden til Netværkshuset. Beslutning om eksklusion
træffes af bestyrelsen og meddeles skriftligt til medlemmet, som kan forlange eksklusionen forelagt førstkommende årsmøde, der da træffer den endelige afgørelse.

§ 4. Årsmøde
Stk. 1.
Årsmødet er Netværkshusets højeste myndighed.
Stk. 2.
Det ordinære årsmøde afholdes hvert år i første kvartal.
Stk. 3.
Indkaldelse til årsmøde udsendes af bestyrelsen en måned før afholdelsen ved brev eller e-mail til hvert
medlem.
Stk. 4.
Forslag til årsmødets dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet. Dagsorden
samt årsberetning udsendes herefter til medlemmerne senest 7 dage før årsmødet.
Årsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af revideret regnskab for det senest afsluttede regnskabsår.
4. Orientering om Netværkshusets budget for det kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor + suppleant.
9. Eventuelt.
Stk. 5.
Alle medlemmer har møde- tale- og stemmeret på årsmødet. Stemmeafgivning sker ved personligt
fremmøde eller fuldmagt.
Stk. 6.
Ekstraordinært årsmøde indkaldes med en måneds varsel, såfremt det kræves af mindst halvdelen af
bestyrelsen eller 20 % af medlemmerne. Anmodningen skal være skriftlig, motiveret og angive
dagsordenen.
Stk. 7.
Referat af årsmødet sendes til samtlige medlemmer senest 6 uger efter årsmødets afholdelse.

§. 5 Bestyrelsen.
Stk. 1.
Den daglige ledelse forestås af syv bestyrelsesmedlemmer med aktiv deltagelse af tre suppleanter, som også deltager i
bestyrelsesmøderne.
Stk. 2.
Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode, idet der pr. år afgår
skiftevis 3 eller 4 medlemmer. I lige år er 3 medlemmer på valg og der kan stemmes på 3 af de
opstillede
I ulige år er 4 på valg og der kan stemmes på 4 af de opstillede. Desuden vælges der tre suppleanter.
De tre/henholdsvis fire kandidater der i lige/ ulige år opnår flest stemmer er valgt til
bestyrelsen.

Stk. 3.
Bestyrelsen har ansvaret for, at Netværkshuset ledes i overensstemmelse med formålsparagraffen og
årsmødets beslutninger. Bestyrelsen har ansvaret for forvaltningen af Netværkshusets økonomiske
midler.
Stk. 4.
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og
fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig.
Stk. 5.
Bestyrelsen kan nedsætte stående eller midlertidige udvalg til at varetage særlige opgaver.
Stk. 6.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens møder afholdes efter behov, dog mindst 6 gange om året. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal.
Stk. 7.
Referater af bestyrelsesmøder offentliggøres på Netværkshusets hjemmeside senest 4 uger efter mødets
afholdelse.
Stk. 8.
Orientering om netværkshusets aktiviteter sker på hjemmesiden og andre sociale medier.

§ 6. Kontingent.
Kontingentet fastsættes af årsmødet. Kontingentbetaling dækker kalenderåret. Besluttes der ændringer i kontingentet træder de i kraft 1. januar året efter. Kontingentåret går fra 1/1 til 31/12.

 

§ 7. Administration.
Stk. 1.
Netværkshuset tegnes i fællesskab af formanden og et medlem af bestyrelsen.

Stk. 2.

Der føres beslutningsprotokol for årsmøder – og bestyrelsesmøder.

        Stk. 3.           

Kassereren varetager foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. I det omfang dispositionerne sker som led i foreningens sædvanlige drift kan kassereren råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå
aftale herom. Bestyrelsen vælger ud over kassereren to bestyrelsesmedlemmer, der får fuldmagt til
i fællesskab at repræsentere foreningen.

Stk. 4.
Netværkshuset hæfter kun med foreningens formue.
Stk. 5.
Netværkshusets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal revideres af den på årsmødet valgte
revisor.
Stk. 6.
Netværkshusets likvide kapital og evt. formue skal anbringes i et pengeinstitut med størst mulig
sikkerhed.
Stk. 7.
Netværkshusets bestyrelse kan ansætte og aflønne personale
Stk. 8.
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer blandt frivillige eller tidligere frivillige. Ligeledes kan
medlemmer af Netværkshuset til bestyrelsen indsende forslag til udnævnelse som æresmedlem.

§ 8 Vedtægtsændringer.
Stk. 1.
Forslag til vedtægtsændringer kan vedtages på et ordinært årsmøde med 2/3 flertal blandt de afgivne
stemmer.
Stk. 2.
Beslutning om opløsning af Netværkshuset er kun gyldigt, når forslag herom er vedtaget på to af
hinanden følgende årsmøder. Beslutningen træffes med simpelt flertal blandt de afgivne stemmer. Ved
opløsning af Netværkshuset tilfalder en eventuel formue Dansk Flygtningehjælp.

Således vedtaget på det stiftende årsmøde den 11. januar 1999 i Hellerup Sognegård, Hellerup. Dirigent:
Jonnie Boesen
Tiltrådt af Dansk Flygtningehjælp: Ileana Schrøder 26. 1. 1999.
Vedtægterne ført a jour/ændret på årsmødet i Netværkshuset den 9. februar 2010, på årsmødet 26.
februar 2013, årsmødet 27. februar 2018, årsmødet 5. marts 2019, årsmødet 7. september 2021 og årsmødet d. 21. marts 2023.